Skip to content

Goto Sensei pointing out a detail during aikido seminar in 2017

Goto Sensei pointing out a detail during aikido seminar in 2017